คณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย


 

คณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
   ๒.๑ องค์ประกอบ
๑. รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานอนุกรรมการ 
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้าง
   พื้นฐานด้านทางหลวง
๒. อธิบดีกรมทางหลวง รองประธานอนุกรรมการ
๓. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รองประธานอนุกรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ อนุกรรมการที่ปรึกษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก อนุกรรมการที่ปรึกษา
๖. รองศาสตราจารย์ ลำดวน ศรีศักดา อนุกรรมการที่ปรึกษา
๗. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
๘. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง อนุกรรมการ 
   กรุงเทพมหานคร
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ    
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ อนุกรรมการ
     กรุงเทพมหานคร
๑๒. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๑๓. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๑๔. นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
     ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร. สรวิศ นฤปิติ อนุกรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง อนุกรรมการ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห อนุกรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี อนุกรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง  อนุกรรมการ
๒๐. ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง อนุกรรมการ
     กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๒๑. ผู้บังคับการตำรวจจราจร อนุกรรมการ
     กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๒๒. ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัย อนุกรรมการ
     อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๔. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการ
     และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๒๕. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย อนุกรรมการ
     กรมทางหลวงชนบท
๒๖. ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย อนุกรรมการ
     สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย อนุกรรมการและ
     กรมทางหลวง เลขานุการ
๒๘. เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยความปลอดภัย อนุกรรมการและ
     กรมทางหลวง ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยความปลอดภัย อนุกรรมการและ
     กรมทางหลวงชนบท ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. เจ้าหน้าที่สำนักแผนความปลอดภัย อนุกรรมการและ
     สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. เจ้าหน้าที่สำนักบูรณาการสาธารณภัย อนุกรรมการและผู้ช่วย
       อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน เลขานุการ
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
๒.๒ อำนาจหน้าที่
๑. จัดทำกรอบแนวทางการยกระดับความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ                ระบบโครงข่ายถนน
๒. กำหนดแนวทางและจัดทำข้อเสนอในการลดอุบัติเหตุเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
๓. วางกรอบแนวทางในการดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงถนนในช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ
๔. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย
๕. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
๖. ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อทีมงาน : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.